Застраховки

Имуществени застраховки

Имуществени застраховки
Лично или фирмено имущество

Пожар и природни бедствия
Предмет на застраховката е движимото и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

 
Кражба на имущество
Застраховката е предназначена за широк кръг клиенти, вкл. физически лица, търговски или промишлени обекти.
Предмет на застраховката е движимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия при същия Застраховател.