Общи условия

Общи условия

BrokerLink Ltd e собственик на сайта - brokerlink.bg   наричан по долу "Собственик"

Посредством достъпа си до уебсайта brokerlink.bg, включително чрез мобилно приложение, Вие (в качеството си на „Потребител”) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия за ползване на сайта, независимо дали сте регистриран или не като член на интернет сайта brokerlink.bg, наричан по-долу „Сайта“. В случай, че искате да посетите интернет Сайта, да станете член на партньорската програма и да се възползвате от услугите, представени в него, моля, прочетете настоящото споразумение. Вие сте длъжни да приемете настоящите общи условия за ползване, за да използвате уебсайта brokerlink.bg. Условията за ползване са на български и английски език, или само на български – в зависимост от корпоративното решение за пазарно присъствие.

Настоящият текст представлява електронно споразумение между Вас и BrokerLink Ltd, което определя правно обвързващи условия, които могат да бъдат променени от собственика по всяко време, като всички промени ще бъдат публикувани на сайта.

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Потребителите получават правото да използват услугите представени в сайта единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със собственика.

Използването на части от текстове, фото и видеоматериали от този сайт не се допуска.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта, а за всяко подобно действие - от собственика ще бъде потърсено решение по съдебен път, спрямо предвидените в закона средства.

Собственикът има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Собственикът прави всичко възможно цялата информация на сайта да се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от негова страна за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Собственикът не носи отговорност за:
  • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
  • Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.
Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.

Собвсеникът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за качване на лични данни за целите на директния маркетинг.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за подновяване на полици , изтичащ срок за заплащане на вноски по полици, както и промени в условията за членство по партньорска програма или Условията за ползване на сайта.

Собственикът си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

С ОТВАРЯНЕТО на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява Декларация от страна на Потребителя, че е Запознат, Приема и се Задължава да Спазва настоящите Условия за ползване.

Сайта се управлява от - "БрокерЛинк" ЕООД
За контакт.- Формата за връзка в сайта
office@brokerlnik.bg
Тел. - 0899 240 240
Адрес: гр. Перник ул. "Козлодуй" № 1