Застраховки

Професионална отговорност

Професионални отговорности
Професионална отговорност
Застраховките са предназначени за лицата, упражняващите определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги.

По застраховките са покрити всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена). По застраховките са покрити и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от Застрахователя.

Предлагаме застраховки на водещи застрахователни компании в следните категории:
1. Професионална отговорност на медицински персонал;
2. Нотариуси или адвокати;
3. Проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
4. Еексперт-счетоводители и одитори;
5. Застрахователни брокери и агенти по продажба на самолетни билети;
6. Други професионални отговорности.
В повечето случаи застраховката Професионална отговорност е от задължителен характер. По застраховките се договарят лимити на обезщетение за всяко събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.